OBH BFP
Bírósági Fizetési Portál

Adatvédelmi Tájékoztató

Verzió: v.1.1.
Hatálybalépés időpontja: 2019. április 3.

I. Tárgyi, személyi és időbeli hatály

1. §

Az Adatvédelmi Tájékoztató kiterjed a Bírósági Fizetési Portálon – a továbbiakban BFP – végzett valamennyi tevékenységgel kapcsolatosan kezelt valamennyi személyes adatra és fizetési adatra.

2. §

Az Adatvédelmi Tájékoztató kiterjed a BFP-t igénybe vevő személyekre.

3. §

Az Adatvédelmi Tájékoztató a hatályba lépésétől a visszavonásáig hatályos.

II. Adatkezelők

4. §

Az Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alatt kezelt adatok tekintetében az adatkezelő az Országos Bírósági Hivatal, továbbá a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 16. § a)-e) pontjaiban meghatározott bíróságok. Az adatkezelők elérhetőségeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. Kezelt személyes adatok köre

5. §

A BFP igénybevétele során az alábbi adatok kezelését végezzük:
 • Természetes személy esetén
  • Azonosító adatok
   • Név
   • Születési név
   • Születési hely
   • Születési idő
   • Anyja neve
  • E-mail cím
  • Visszautalási bankszámlaszám
 • Nem természetes személy esetén
  • Azonosító adatok
   • Név
   • Adószám
   • Nyilvántartó hatóság
   • Nyilvántartási szám
  • E-mail cím
  • Visszautalási bankszámlaszám
 • BFP használatához kapcsolódó adatok
  • Felhasználónév
  • Jelszó
  • Használati adatok
 • Fizetési tranzakcióhoz tartozó adatok
  • Fizetés jogcíme
  • Címzett bíróság
  • Célszámla száma
  • Fizetés összege
  • Fizetést indító számlaszám

6. §

Az adatok származhatnak a BFP igénybevételéhez szükséges regisztrációkor önkéntesen megadott adatokból, a fizetési tranzakció kezdeményezésekor megadott adatokból, illetve a fizetési folyamatokhoz vagy a BFP használatához kapcsolódóan nyert adatokból.

A BFP használata során nyert adatok a weboldalak megtekintéséhez használt számítógépes rendszerre vagy műszaki eszközre vonatkozó adatok, így például a számítógépének vagy eszközének IP címe, a használt operációs rendszer, valamint a böngésző fajtája és verziója.

A fizetési és pénzügyi információkat – így különösen az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII: 19.) Kormányrendelet 104. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt adatokat - az adatkezelők és a fizetésfeldolgozó szolgáltató(k) minden esetben az irányadó törvényeknek, jogszabályoknak és biztonsági szabványoknak (pl. PCI DSS) megfelelően kezelik. A fizetéshez használt kártyája adatait nem rögzítjük.

7. §

A BFP igénybevétele során nem gyűjtünk vagy kezelünk különleges személyes adatokat.

IV. Az adatkezelés célja és jogalapja

8. §

Az adatok kezelésének célját és jogalapját az alábbi táblázat tartalmazza:
Kezelt személyes adat Cél Jogalap
Természetes személyre vonatkozó azonosító adatokA felhasználó azonosítása2017. évi CL. törvény 35. § (1) bekezdésének a) pontja
Nem természetes személyre vonatkozó azonosító adatokA felhasználó azonosítása2017. évi CL. törvény 35. § (1) bekezdésének b) pontja
E-mail címKapcsolattartás a felhasználóval, értesítések és rendszerüzenetek küldéseGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
Visszautalási bankszámlaszámTéves befizetések vagy túlfizetések esetében, illetve visszafizetési kötelezettség esetében a visszautalás teljesítése27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 15. § (2) bekezdése, továbbá 18. § (3) bekezdése és a 47. § (6) bekezdése 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 86. § (3) bekezdése
Fizetési tranzakcióhoz tarozó adatokA fizetési tranzakciók lebonyolítása és elszámolása 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 104. § (1) bekezdés a)-f) pontja, továbbá (3) bekezdése

8/A. §

A visszautaláshoz szükséges bankszámlaszám kezelésének célja annak biztosítása, hogy a bíróság letéti számláira, előirányzat-felhasználási keretszámlájára vagy központosított beszedési számlájára az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (a továbbiakban EFER) igénybevételével befizetett összegek téves befizetés, túlfizetés vagy jogszabály rendelkezése miatti visszafizetése esetében a befizető részére az összeg visszafizethető legyen átutalás útján.

V. Adattovábbítás

9. §

Az adatkezelők a BFP igénybevétele során nyert adatokat az alábbi szervezetek, személyek részére továbbítja:
Kezelt személyes adat Cél Jogalap
Természetes személyre vonatkozó azonosító adatokNemzeti Adó-és Vámhivatal illetékes adóigazgatási szervei
Igazságügyi Minisztérium
2017. évi CL. törvény 35. § (1) bekezdésének a) pontja
22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése
Nem természetes személyre vonatkozó azonosító adatokNemzeti Adó-és Vámhivatal illetékes adóigazgatási szervei
Igazságügyi Minisztérium
2017. évi CL. törvény 35. § (1) bekezdésének b) pontja
22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése/td>
Fizetési tranzakcióhoz tarozó adatokNISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti Adó-és Vámhivatal illetékes adóigazgatási szervei
Igazságügyi Minisztérium
4/2012. (IV. 21.) Kormányrendelet 5. §
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 7. § (4) és (4a) bekezdése
22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése

9/A. §

A 9. § szerint meghatározott adatkörben az adattovábbításra
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére a BFP igénybevételével befizetett illetékbevétel,
 • az Igazságügyi Minisztérium részére a BFP igénybevételével befizetett közzétételi költségtérítés
 • a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére a BFP igénybevételével az EFER rendszeren keresztül befizetett valamennyi jogcím
vonatkozásában kerül sor.

10. §

Az adatkezelők az Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó adatait külföldre nem továbbítják.

VI. Az érintett jogai

11. §

Érintettként jogosult arra, hogy az adatkezelők által kezelt személyes adatai tekintetében
 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja – e-mail cím esetében
A fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1. számú mellékletben megjelölt elérhetőségekre küldheti el.
A megkeresett adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt az intézkedés elmaradásának okairól.
Amennyiben nem ért egyet az adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, jogorvoslattal élhet.
A tájékoztatás díjmentes, azonban amennyiben egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegük miatt – túlzó megkeresésekkel fordul az adatkezelőkhöz, az adatkezelő észszerű, adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja, a kérelem teljesítését.

12. §

Hozzáférési joga körében jogában áll megismerni
 • az adatkezelés céljait,
 • az érintett személyes adatok kategóriáit,
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,
 • hogyan kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és hogyan tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • jogorvoslati jogáról
 • ha az adatok nem Öntől származnak, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt.

13. §

Jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ezt a jogot a felhasználói fiókjában tett módosítások útján is gyakorolhatja.

14. §

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak a törlése a BFP használatához szükséges felhasználói fiók egyidejű törlése mellett teljesíthető.
A személyes adatokat nem kerülnek törlésre, amennyiben az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges.

15. §

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, vagy
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, továbbá kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez – pl.: visszaigénylés teljesítéséhez szükséges, vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás feloldásáról az adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt.

VII. Adatbiztonság

16. §

A személyes adatait a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk.

VIII. Sütik és naplófájlok

17. §

A süti (cookie) beállítások kezeléséhez, valamint a BFP által használt sütikre és a felhasználási céljukra vonatkozóan a böngészőjében állíthatja be, hogy mely sütiket és hasonló technológiákat nem engedélyez.

18. §

A BFP weboldalán folytatott tevékenységekre vonatkozó adatokat és az oldal működésére vonatkozó statisztikákat naplófájlok formájában gyűjtjük. A naplófájlok bejegyzései automatikusan jönnek létre, és segítségükkel folytatunk hibakeresést, javítjuk a weboldal teljesítményét és tartjuk fenn a biztonságát.

IX. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

19. §

A személyes adatok kezelésének változása esetén az Adatvédelmi Tájékoztatót frissítjük. Fenntartjuk a jogot, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor módosítsuk.

1. számú melléklet

Adatkezelő neve Cím E-mail
Ajkai Járásbíróság 8400 Ajka, Rózsa utca 1.birosag_ajka@ajka.birosag.hu
Bajai Járásbíróság 6500 Baja, Kazinczy utca 1-3. birosag@baja.birosag.hu
Balassagyarmati Járásbíróság 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. birosag@bgyarmat.birosag.hu
Balassagyarmati Törvényszék 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. birosag@balassagyarmatit.birosag.hu
Barcsi Járásbíróság 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 48. birosag@barcs.birosag.hu
Battonyai Járásbíróság 5830 Battonya, Hősök tere 7. birosag@battonya.birosag.hu
Békéscsabai Járásbíróság 5600 Békéscsaba, Árpád sor 4. birosag@bcsaba.birosag.hu
Békési Járásbíróság 5630 Békés, Széchenyi tér 15. birosag@bekesvb.birosag.hu
Berettyóújfalui Járásbíróság 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 33. birosag@bujfalu.birosag.hu
Bicskei Járásbíróság 2060 Bicske, Hősök tere 3. birosag@bicske.birosag.hu
Bonyhádi Járásbíróság 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 46. birosag@bonyhad.birosag.hu
Budai Központi Kerületi Bíróság 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B. bkkbi@bkkb.birosag.hu
Budakörnyéki Járásbíróság 1145 Budapest, Thököly út 97-101. birosag@budakornyek.birosag.hu
Budaörsi Járásbíróság 2040 Budaörs, Koszorú utca 2. birosag@budaors.birosag.hu
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1146 Budapest, Hungária körút 179-189. birosag@bkkmb.birosag.hu
Budapest Környéki Törvényszék 1145 Budapest, Thököly út 97-101. birosag@budapestkornyekit.birosag.hu
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 1035 Budapest, Miklós utca 2. obuda@obuda.birosag.hu
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 1043 Budapest, Tavasz utca 21. ujpesti@ujpest.birosag.hu
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 1191 Budapest, Kossuth tér 7-9. kispest@kispest.birosag.hu
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 1211 Budapest, Rákóczi Ferenc utca 78-82. csepel@csepel.birosag.hu
Ceglédi Járásbíróság 2700 Cegléd, Rákóczi út 17. birosag@cegled.birosag.hu
Csongrádi Járásbíróság 6640 Csongrád, Szentháromság tér 10. birosag@csongradvb.birosag.hu
Dabasi Járásbíróság 2370 Dabas, Bartók Béla utca 54. birosag@dabas.birosag.hu
Debreceni Ítélőtábla 4025 Debrecen, Széchenyi utca 24. birosag@dit.birosag.hu
Debreceni Járásbíróság 4024 Debrecen, Arany János utca 25-31. birosag@debrecen.birosag.hu
Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4025 Debrecen, Perényi utca 1. kozig-munkaugy@debrecen.birosag.hu
Debreceni Törvényszék 4025 Debrecen, Széchenyi utca 9. birosag@debrecenit.birosag.hu
Dombóvári Járásbíróság 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 33. birosag@dombovar.birosag.hu
Dunakeszi Járásbíróság 2120 Dunakeszi, Verseny utca 12. birosag@dkeszi.birosag.hu
Dunaújvárosi Járásbíróság 2400 Dunaújváros, Városháza tér 3. birosag@dunauj.birosag.hu
Egri Járásbíróság 3300 Eger, Barkóczy utca 3. birosag@eger.birosag.hu
Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3300 Eger, Barkóczy utca 1. elnok_munkaugy@eger.birosag.hu
Egri Törvényszék 3300 Eger, Barkóczy utca 1. birosag@egrit.birosag.hu
Encsi Járásbíróság 3860 Encs, Petőfi utca 75. birosag@encs.birosag.hu
Érdi Járásbíróság 2030 Érd, Felső utca 43. birosag@erd.birosag.hu
Esztergomi Járásbíróság 2500 Esztergom, Széchenyi tér 22. birosag@esztergom.birosag.hu
Fehérgyarmati Járásbíróság 4901 Fehérgyarmat, Kossuth tér 36. birosag@fgyarmat.birosag.hu
Fonyódi Járásbíróság 8642 Fonyód, Hunyadi János utca 12-16. birosag@fonyod.birosag.hu
Fővárosi Ítélőtábla 1055 Budapest, Markó utca 16. elnokiiroda@fovitb.birosag.hu
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1015 Budapest, Batthyány utca 1. munkaugyibir@fovaros.birosag.hu
Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27. fb_tit@fovarosit.birosag.hu
Füzesabonyi Járásbíróság 3390 Füzesabony, Egyetértés út 10. birosag@fabony.birosag.hu
Gödöllői Járásbíróság 2100 Gödöllő, Dózsa György utca 19. birosag@godollo.birosag.hu
Gyöngyösi Járásbíróság 3200 Gyöngyös, Kossuth utca 44. birosag@gyongyos.birosag.hu
Győri Ítélőtábla 9021 Győr, Domb utca 1. birosag@gyoritb.birosag.hu
Győri Járásbíróság 9021 Győr, Szent István út 3. birosag@gyorvb.birosag.hu
Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9021 Győr, Árpád út 2. birosag@gyorikmb.birosag.hu
Győri Törvényszék 9021 Győr, Szent István út 6. birosag@gyorit.birosag.hu
Gyulai Járásbíróság 5700 Gyula, Béke sugárút 38. birosag@gyula.birosag.hu
Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5700 Gyula, Kossuth tér 9. birosag@gyula-mu.birosag.hu
Gyulai Törvényszék 5700 Gyula, Béke sugárút 38. birosag@gyulait.birosag.hu
Hajdúböszörményi Járásbíróság 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth utca 1. birosag@hbosz.birosag.hu
Hajdúszoboszlói Járásbíróság 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 6/a. birosag@hszob.birosag.hu
Hatvani Járásbíróság 3000 Hatvan, Kossuth utca 7. birosag@hatvan.birosag.hu
Hevesi Járásbíróság 3360 Heves, Fő utca 4. birosag@hevesvb.birosag.hu
Hódmezővásárhelyi Járásbíróság 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 4. birosag@hmvhely.birosag.hu
Jászberényi Járásbíróság 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 15. birosag@jbereny.birosag.hu
Kalocsai Járásbíróság 6300 Kalocsa, Szent István utca 46-48. birosag@kalocsa.birosag.hu
Kaposvári Járásbíróság 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky út 3. birosag@kaposvar.birosag.hu
Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/a. munkaugyi@kaposvar.birosag.hu
Kaposvári Törvényszék 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky út 3. birosag@kaposvarit.birosag.hu
Karcagi Járásbíróság 5300 Karcag, Kossuth tér 5. birosag@karcag.birosag.hu
Kazincbarcikai Járásbíróság 3700 Kazincbarcika, Fő tér 41. birosag@kbarcika.birosag.hu
Kecskeméti Járásbíróság 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19. birosag@kmet.birosag.hu
Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19. munkaugy@kecskemetit.birosag.hu
Kecskeméti Törvényszék 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. birosag@kecskemetit.birosag.hu
Keszthelyi Járásbíróság 8360 Keszthely, Georgikon utca 16. birosag@keszthely.birosag.hu
Kiskőrösi Járásbíróság 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 3. birosag@kkoros.birosag.hu
Kiskunfélegyházi Járásbíróság 6100 Kiskunfélegyháza, dr. Holló Lajos utca 18. birosag@kkfhaza.birosag.hu
Kiskunhalasi Járásbíróság 6401 Kiskuhalas, Köztársaság utca 14. birosag@kkhalas.birosag.hu
Kisvárdai Járásbíróság 4600 Kisvárda, Aradi Vértanúk tere 10. birosag@kisvarda.birosag.hu
Komáromi Járásbíróság 2900 Komárom, Beöthy Zsolt utca 26. birosag@komaromvb.birosag.hu
Komlói Járásbíróság 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. birosag@komlo.birosag.hu
Körmendi Járásbíróság 9900 Körmend, Szabadság tér 4. birosag@kormend.birosag.hu
Kőszegi Járásbíróság 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 4. birosag@koszeg.birosag.hu
Kunszentmártoni Járásbíróság 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 18. birosag@kunszentm.birosag.hu
Kunszentmiklósi Járásbíróság 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 50. birosag@kszmiklos.birosag.hu
Kúria 1055 Budapest, Markó utca 16. kuria@kuria.birosag.hu
Lenti Járásbíróság 8360 Keszthely, Georgikon utca 16. birosag@lenti.birosag.hu
Makói Járásbíróság 6900 Makó, Megyeház utca 2. birosag@mako.birosag.hu
Marcali Járásbíróság 8700 Marcali, Rákóczi utca 14. birosag@marcali.birosag.hu
Mátészalkai Járásbíróság 4701 Mátészalka, Kossuth utca 25. birosag@mszalka.birosag.hu
Mezőkövesdi Járásbíróság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király utca 110. birosag@mkovesd.birosag.hu
Mezőtúri Járásbíróság 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 9. birosag@mezotur.birosag.hu
Miskolci Járásbíróság 3542 Miskolc, Dózsa György út 4. birosag@miskolc.birosag.hu
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3525 Miskolc, Fazekas utca 2. miskolcikmb@miskolcit.birosag.hu
Miskolci Törvényszék 3542 Miskolc, Dózsa György út 4. birosag@miskolcit.birosag.hu
Mohácsi Járásbíróság 7700 Mohács, Szepessy tér 10. birosag@mohacs.birosag.hu
Monori Járásbíróság 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 69. birosag@monor.birosag.hu
Mosonmagyaróvári Járásbíróság 9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 4. birosag@movar.birosag.hu
Nagyatádi Járásbíróság 7500 Nagyatád, Zrínyi utca 3. birosag@nagyatad.birosag.hu
Nagykanizsai Járásbíróság 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. birosag@nkanizsa.birosag.hu
Nagykátai Járásbíróság 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 12. birosag@nagykata.birosag.hu
Nagykőrösi Járásbíróság 2750 Nagykőrös, Hősök tere 4. birosag@nkoros.birosag.hu
Nyírbátori Járásbíróság 4300 Nyírbátor, Báthory utca 1. birosag@nyirbator.birosag.hu
Nyíregyházi Járásbíróság 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2. birosag@nyhaza.birosag.hu
Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 1. birosag@nyiregyhazit.birosag.hu
Nyíregyházi Törvényszék 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 2. birosag@nyiregyhazit.birosag.hu
Orosházi Járásbíróság 5900 Orosháza, Táncsics Mihály utca 10. birosag@oroshaza.birosag.hu
Országos Bírósági Hivatal 1055 Budapest, Szalai utca 16. obh@obh.birosag.hu
Ózdi Járásbíróság 3600 Ózd, Jászi Oszkár utca 1. birosag@ozd.birosag.hu
Paksi Járásbíróság 7030 Paks, Deák Ferenc utca 10. birosag@paks.birosag.hu
Pápai Járásbíróság 8500 Pápa, Fő utca 17. birosag_papa@papa.birosag.hu
Pásztói Járásbíróság 3060 Pásztó, Fő út 36. birosag@paszto.birosag.hu
Pécsi Ítélőtábla 7623 Pécs, Rákóczi út 34. birosag@pitb.birosag.hu
Pécsi Járásbíróság 7621 Pécs, Széchenyi tér 14. birosag@pecs.birosag.hu
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7623 Pécs, Rákóczi út 34. birosag@pecsit.birosag.hu
Pécsi Törvényszék 7263 Pécs, Rákóczi út 34. birosag@pecsit.birosag.hu
Pesti Központi Kerületi Bíróság 1055 Budapest, Markó utca 25. pkkbi@pkkb.birosag.hu
Püspökladányi Járásbíróság 4150 Püspökladány, Kossuth utca 30. birosag@pladany.birosag.hu
Ráckevei Járásbíróság 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 25. birosag@rackeve.birosag.hu
Salgótarjáni Járásbíróság 3100 Salgótarján, Kistarján utca 5. birosag@starjan.birosag.hu
Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3100 Salgótarján, Pipishegy utca 1. birosag@balassagyarmatit.birosag.hu
Sárbogárdi Járásbíróság 7000 Sárbogárd, Hősök tere 17. birosag@sarbogard.birosag.hu
Sárvári Járásbíróság 9600 Sárvár, Várkerület utca 26. birosag@sarvar.birosag.hu
Sátoraljaújhelyi Járásbíróság 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 7. birosag@saujhely.birosag.hu
Siklósi Járásbíróság 7800 Siklós, Batthyány Kázmér utca 1. birosag@siklos.birosag.hu
Siófoki Járásbíróság 8600 Siófok, Kele utca 2. birosag@siofok.birosag.hu
Soproni Járásbíróság 9400 Sopron, Klebesberg Kunó tér 1. birosag@sopron.birosag.hu
Szarvasi Járásbíróság 5540 Szarvas, Deák Ferenc utca 1. birosag@szarvas.birosag.hu
Szegedi Ítélőtábla 6720 Szeged, Sóhordó utca 5. birosag@szegeditb.birosag.hu
Szegedi Járásbíróság 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. birosag@szeged.birosag.hu
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6720 Szeged, Tábor utca 4. birosag_munkaugy@szeged-mu.birosag.hu
Szegedi Törvényszék 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. birosag@szegedit.birosag.hu
Szeghalmi Járásbíróság 5520 Szeghalom, Szabadság tér 5. birosag@szeghalom.birosag.hu
Székesfehérvári Járásbíróság 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1. birosag@szfvar.birosag.hu
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. munkaugy@szfvar.birosag.hu
Székesfehérvári Törvényszék 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu
Szekszárdi Járásbíróság 7100 Szekszárd, Augusz I. utca 1-3. birosag@szekszard.birosag.hu
Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7100 Szekszárd, Augusz I. utca 1-3. munkbirosag@szekszard.birosag.hu
Szekszárdi Törvényszék 7100 Szekszárd, Dózsa György utca 2. birosag@szekszardit.birosag.hu
Szentendrei Járásbíróság 2000 Szentendre, Dózsa György utca 85. birosag@szentendre.birosag.hu
Szentesi Járásbíróság 6600 Szentes, Erzsébet tér 4. birosag@szentes.birosag.hu
Szerencsi Járásbíróság 3900 Szerencs, Rákóczi utca 45. birosag@szerencs.birosag.hu
Szigetszentmiklósi Járásbíróság 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos tér 1. birosag@szigetszentmiklos.birosag.hu
Szigetvári Járásbíróság 7900 Szigetvár, József Attila utca 14. birosag@szvar.birosag.hu
Szikszói Járásbíróság 3800 Szikszó, Kassai utca 31. birosag@szikszo.birosag.hu
Szolnoki Járásbíróság 5000 Szolnok, Kossuth út 1. birosag@szolnokvb.birosag.hu
Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5000 Szolnok, Kossuth út 1. birosagmunkaugy@szolnokit.birosag.hu
Szolnoki Törvényszék 5000 Szolnok, Kossuth út 1. birosag@szolnokit.birosag.hu
Szombathelyi Járásbíróság 9700 Szombathely, Szily János utca 7. birosag@szombathelyit.birosag.hu
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/a. kmb-szhely@vas-birosag.hu
Szombathelyi Törvényszék 9700 Szombathely, Szily János utca 7. birosag@szombathelyit.birosag.hu
Tamási Járásbíróság 7090 Tamási, Szabadság út 55. birosag@tamasi.birosag.hu
Tapolcai Járásbíróság 8300 Tapolca, Köztársaság tér 4. birosag_tapolca@tapolca.birosag.hu
Tatabányai Járásbíróság 2800 Tatabánya, Előd vezér utca 17. birosag@tbanya.birosag.hu
Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2800 Tatabánya, Előd vezér utca 17. birosag@tbanya-mu.birosag.hu
Tatabányai Törvényszék 2800 Tatabánya, Komáromi út 4. birosag@tatabanyait.birosag.hu
Tatai Járásbíróság 2890 Tata, Agostyáni utca 1-3. birosag@tata.birosag.hu
Tiszafüredi Járásbíróság 5350 Tiszafüred, Béke tér 4. birosag@tfured.birosag.hu
Tiszaújvárosi Járásbíróság 3580 Tiszaújváros, Templom utca 2. birosag@tiszauj.birosag.hu
Váci Járásbíróság 2600 Vác, Budapesti út 14. birosag@vac.birosag.hu
Vásárosnaményi Járásbíróság 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 1. birosag@vnameny.birosag.hu
Veszprémi Járásbíróság 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. birosag_veszpremvb@veszpremvb.birosag.hu
Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8200 Veszprém, Vár utca 19. munkaugy_veszprem@veszpremit.birosag.hu
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár utca 19. birosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu
Zalaegerszegi Járásbíróság 8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 2. birosag@egerszeg.birosag.hu
Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 2. birosagzalamu@zalaegerszegit.birosag.hu
Zalaegerszegi Törvényszék 8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 2. birosag@zalaegerszegit.birosag.hu
Zirci Járásbíróság 8420 Zirc, Deák Ferenc utca 4. birosag_zirc@zirc.birosag.hu
1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (CELEX:32016R0679HU)